x

Movie Mania

Fukrey 3 [Hindi] (PG15)

Voy! Voy! Voy! [Arabic] (PG15)

A Haunting in Venice (PG13)

A Haunting in Venice
September 27, 2023 20:30:00
September 28, 2023 15:30:00 22:45:00
September 29, 2023 15:30:00 22:45:00
September 30, 2023 15:30:00 22:45:00
October 01, 2023 15:30:00 22:45:00
October 02, 2023 15:20:00 22:30:00
October 03, 2023 15:20:00 22:30:00
October 04, 2023 15:20:00 22:30:00

Jawan [Hindi] (PG15)

The Nun 2 (15+)

The Nun 2
September 27, 2023 23:00:00
September 28, 2023 17:50:00
September 29, 2023 20:15:00
September 30, 2023 17:50:00
October 01, 2023 20:15:00
October 02, 2023 17:40:00
October 03, 2023 20:05:00
October 04, 2023 17:40:00

The Equalizer 3 (15+)

The Equalizer 3
September 27, 2023 22:15:00
September 28, 2023 20:20:00
September 29, 2023 17:50:00
September 30, 2023 20:20:00
October 01, 2023 17:50:00
October 02, 2023 20:05:00
October 03, 2023 17:40:00
October 04, 2023 20:05:00

Sound of Freedom (15+)

Sound of Freedom